Ochrana osobných údajov

1.1 Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2 Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov.

2. Cookies

Prevádzkovateľ týmto informuje užívateľa, že spracováva súbory cookies užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas. Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 12 mesiacov/mesiaca. Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako e-shop užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.

3. Užívanie e-shopu

3.1 Prevádzkovateľ týmto udeľuje užívateľovi nevýhradnú licenciu k užívaniu e-shopu spôsobom predvídaným týmito obchodnými podmienkami.

3.2 Prevádzkovateľ má právo zmeniť e-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

3.3 Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť e-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy e-shopu.

3.4 Užívateľ je povinný dodržovať pri užívaní e-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti užívateľa prevádzkovateľovi alebo tretím osobám vznikla, je užívateľ povinný nahradiť v plnom rozsahu.

3.5 V prípade porušenia týchto obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má prevádzkovateľ právo zrušiť užívateľský účet.

4. Prehlásenia prevádzkovateľa

4.1 Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v e-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

4.2 Vplyvom technickej chyby v e-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto tovar na trhu, v takomto prípade prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru a užívateľ má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od počiatku.

4.3 Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri tovare v e-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku užívateľa, preto je užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného tovaru a v prípade nejasností kontaktovať prevádzkovateľa.

4.4 Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre komunikáciu s užívateľom sú uvedené v užívateľskom rozhraní e-shopu v sekcii kontakt.